A un click!
Portal ciutadà
Perfil del contractant
Guia comercial
AEDL
Hacienda

Tràmits

Obtenció de certificats

Documentació necessària:

D.N.I. de la persona que compareix. És important aportar tom i pàgina que es troba al llibre de familia corresponent.

  • Si es tracta d'inscripcions realitzades al llibre del registre de l’Eliana, solicitant-lo directament al jutjat previa acreditació de l'interés legítim.

    Termini d'expedició: normalment al moment.

  • Si es tracta d'inscripcions realitzades en altres registres solicitant-lo al jutjat. Es tramita vía correu ordinari. Termini d'expedició: depenent de la gestió de correus i del registre corresponent. Una vegada rebut en este jutjat s'avisa telefònicament a l'interessat.

Fes de vida

Solament s'expedeix als veïns empadronats en aquest municipi.

Haurà de comparèixer personalment el/la interessat/a i acreditar la seua personalitat (D.N.I. permís de conduir, passaport, NIE…) en cas d'impossibilitat de personar-se per incapacitat o malaltia s'haurà d'aportar certificat mèdic acreditatiu de la circumstància.

Bodes

Expedient: és necessari tramitar un expedient governatiu davant el jutjat prèviament a la cerimònia. L'expedient consisteix en una sol·licitud dirigida al registre civil, l'aportació d'uns documents, i altres tràmits successius com són la publicació d'edictes en el tauler d'anuncis del jutjat de residència dels futurs contraents, informe del ministeri fiscal i resolució de l'encarregat de Lliria autoritzant el matrimoni, etc.

 

Termini de tramitació: Entre mes i mig i dos mesos.

 

Calendari: Consultar directament amb el jutjat

 

Informació expedient matrimonial:

General d'ambdós cònjuges Divorciat/da Vidu/a Estranger/a

Documentació

1. Certificat literal de naixement. (1)

2. Certificat d'empadronament. (2)

3. D.N.I. i fotocòpia.


1. Certificat literal de l'anterior matrimoni (3)
o alternativament.

2. Testimoni de sentència amb nota de fermesa.1. Certificat del matrimoni anterior.

2. Certificat de defunció del cònjuge.

1. Certificat de naixement
literal. (4)

2. Passaport en vigor i fotocòpia.

Autoritzant

Jutge

Alcalde (5)


Lloc

Registre Civil

Saló de plens de l'ajuntament (6)

Testimoni

S'haurà d'acudir amb un testimoni (previst de D.N.I) que confirme que no existeix cap impediment per a la celebració del *matrimoni

 

(1) Expedit amb antiguitat inferior a tres mesos, pel registre civil de la localitat on va nàixer.(Aportar llibre família pares o facilitar dades registrals: tom i pàgina)

(2) Expedit per l'ajuntament del domicili en el qual residisca el contraent en el moment d'iniciar l'expedient.

(3) Expedit amb antiguitat inferior a tres mesos en el qual conste marginalment l'anotació de la sentència de divorci.

(4) Original, expedit pel registre civil del seu lloc de naixença, degudament legalitzat per les autoritats competents representatives d'aquest país (ambaixada, consulat, etc.) o amb postil·la del faig de 1961. Aquest document haurà de ser de fa poc, i si no és internacional o no està en castellà, ha d'acompanyar-se de la seua traducció, bé organisme diplomàtic, consular o un intèrpret jurat.

(5) S'haurà de fer manifestació expressa en el moment de formalitzar l'expedient.

(6) S'haurà de fer manifestació expressa en el moment de formalitzar l'expedient i si escau sol·licitar en l'ajuntament la cessió de la sala.

Inscripció de naixements

Haurien d'acudir simultàniament el pare i la mare del nascut davant d'aquest registre civil.

Termini: Trenta dies des del naixement.

Documents necessaris:


1.- Declaració (Fulla groga que lliura l'Hospital corresponent)

2.- Certificat d'empadronament dels pares.(S'obté a l'Ajuntament)

3.- Certificat de l'Hospital que acredite que no s'ha promogut la inscripció en altre Registre Civil.

4.- El Llibre de Família si es posseeix.

5.- Els D.N.I. dels pares.

6.- Butlletí Estadístic (Es proporciona en aquest Registre Civil)


Nota: En cas que no existisca matrimoni dels pares i la mare no siga soltera, haurà d'aportar documents del matrimoni anterior (sentència de separació, divorci o certificat de matrimoni amb la nota corresponent).