A un click!
Portal ciutadà
Perfil del contractant
Guia comercial
AEDL
Hacienda

Certificat signatura digital

L'Agència de Treball i Desenvolupament Local de l'Eliana és Punt de Registre d'Usuari (PRU) després de la signatura del conveni amb l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana. 

Certificats digitals que es poden sol·licitar en l'AODL

- Certificats reconeguts en suport software (persona física)

 

Els certificats reconeguts per a ciutadans emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV) es poden utilitzar per a:

Signar i xifrar missatges de correu electrònic segur.
La identificació d'usuaris davant servicis telemàtics (oficina virtual de l'Agència Tributària, oficina virtual de la Seguretat Social, oficina virtual del Cadastre, etc.) i la signatura electrònica i el xifrat de documents en aquestes aplicacions.

- Documentació

La persona sol·licitant ha d'aportar el DNI, NIE o passaport espanyol en vigor (original i fotocòpia). En cas de robatori / renovació del document, cal presentar el justificant de la policia que acredite que el nou document està en tràmits. 

L'emissió del certificat digital és presencial i dura entre 5 i 10 minuts des del moment de la sol·licitud.

 
 
Certificats reconeguts en targeta criptogràfica  (persona física)

 

Els certificats reconeguts per a ciutadans emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana es poden utilitzar per a:


Signar i xifrar missatges de correu electrònic segur.
La identificació d'usuaris davant servicis telemàtics (oficina virtual de l'Agència Tributària, oficina virtual de la Seguretat Social, oficina virtual del Cadastre, etc.) i la signatura electrònica i el xifrat de documents en aquestes aplicacions.

 

- Documentació

La persona sol·licitant ha d'aportar el DNI, NIE o passaport espanyol en vigor (original i fotocòpia). En cas de robatori / renovació del document, cal presentar el justificant de la policia que acredite que el nou document està en tràmits.
Justificant de pagament de la taxa (exemplar per a la Generalitat segellat per l'entitat col·laboradora).

DESCARREGAR L'IMPRÉS DE PAGAMENT


Una vegada feta la sol·licitud, l'ACCV verifica la validesa de la documentació, remet l'equip de connexió (kit) criptogràfic al PRU per a procedir a l'emissió del certificat. Des de la sol·licitud fins el lliurament de l'equip de connexió criptogràfic poden passar fins a 10 dies hàbils. Quan l'usuari acudeix al PRU, l'emissió del certificat digital és presencial i dura entre 5 i 10 minuts.

Certificats reconeguts d'entitat (persona jurídica)

 

Els certificats reconeguts d'entitat emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana es poden utilitzar per a:

Signar i xifrar missatges de correu electrònic segur.
La identificació d'entitats davant servicis telemàtics (oficina virtual de l'Agència Tributària, oficina virtual de la Seguretat Social, oficina virtual del Cadastre, etc.) i la signatura electrònica i el xifrat de documents en aquestes aplicacions.

- Documentació necessària

-Justificant de pagament de la taxa (exemplar per a la Generalitat segellat per l'entitat col·laboradora).

 DESCARREGAR L'IMPRÉS DE PAGAMENT

L'autenticació de la identitat d'una organització o entitat es farà mitjançant l'acte de personar-se el sol·licitant del certificat d'entitat (l'administrador, o el representant legal o voluntari amb poder vàlid) davant l'operador del punt de registre habilitat per a l'emissió d'aquest tipus de certificats, i cal acreditar la seua identitat personal amb l'original i la fotocòpia del document nacional d'identitat (DNI), passaport espanyol o número d'identificació d'estranger (NIE), tots ells en vigor, del sol·licitant. En cas de robatori / renovació del document, cal presentar el justificant de la policia que acredite que el nou document està en tràmits.

A més, caldrà aportar la documentació que s'exigeix en funció del tipus d'entitat per a la qual se sol·licite el certificat. Es detalla a continuació:


Departaments de la Generalitat, organismes públics, ajuntaments i diputacions:

Reglament orgànic i funcional on consten les competències de la persona que sol·licita el certificat.
Publicació del nomenament en el diari o butlletí oficial.
Si no existira aquesta publicació, cal el certificat del secretari de l'organisme sobre el nomenament i vigència en el càrrec de la persona que sol·licita el certificat.


Societat mercantil o societat d'inscripció obligatòria en el Registre Mercantil: CIF.

Certificat del Registre Mercantil relatiu a la constitució, personalitat jurídica i nomenament i vigència del càrrec d'administrador o representant legal, expedit durant els 10 dies anteriors a la data de presentació del certificat en l'ACCV.
Si la representació és voluntària, se substituirà el certificat del Registre Mercantil per un poder notarial vàlid, amb la clàusula especial per a poder sol·licitar el certificat d'entitat.

Advertència: La informació facilitada pel Registre Mercantil A TRAVÉS DE LA SEUA PÀGINA WEB té valor merament informatiu. Per a obtenir el certificat o nota simple que sol·licita l'ACCV, haurà d'acudir al REGISTRE MERCANTIL PROVINCIAL corresponent.

Associacions, fundacions, clubs, partits polítics, sindicats o cooperatives no inscriptibles en el Registre Mercantil:

Estatuts.
CIF.
Certificat del Registre Públic on consten inscrites dades relatives a la constitució, personalitat jurídica i nomenament i vigència del càrrec d'administrador o representant legal, expedit durant els 10 dies anteriors a la data de presentació del certificat en l'ACCV.
Si la representació és voluntària, se substituirà el certificat del Registre Públic per un poder notarial vàlid, amb la clàusula especial per a poder sol·licitar el certificat d'entitat.

Societat civil, comunitat de béns:

Estatuts de la societat o comunitat.
CIF.
Certificat del nomenament del càrrec de president i òrgan d'administració i manifestació responsable del president o administrador sobre la vigència del seu càrrec, expedit durant els 10 dies anteriors a la data de presentació del certificat en l'ACCV.
Si la representació és voluntària, se substituirà la manifestació responsable per un poder notarial vàlid, amb la clàusula especial per a poder sol·licitar el certificat d'entitat atorgat pel president o òrgan d'administració al representant voluntari.


Més informació: www.accv.es