A un click!
Portal ciutadà
Perfil del contractant
Guia comercial
AEDL
Hacienda

Agenda 21

Auditoria Municipal

L'Auditoria Medioambiental Municipal resulta una eina imprescindible de planificació i gestió per a les administracions locals, que respon a les demandes integradores que exigeix qualsevol tractament del medi ambient urbà, i serveix com a punt de partida per a l'elaboració d'un Pla d'acció ambiental basat en la participació social i en el consens.

La realització d'una AMM ofereix:

  • El coneixement de l'estat medioambiental del municipi a partir del qual podem definir una correcta política ambiental que faça possible la sostenibilitat dels recursos ambientals
  • La identificació d'aquelles incidències medioambientals que afecten al municipi amb l'objectiu de subsanar-les
  • Proporcionar a l'Ajuntament un punt d'arrancada per a l'execució i establiment d'actuacions medioambientals al municipi (projectes, estudis, organització interna)
  • Facilitar la posada en marxa dels sistemes de participació ciutadana i marcar el punt de partida per al desenvolupament i l'aplicació de l'Agenda 21 local

L' Excm. Ajuntament de l´Eliana, en comprometre's en ple municipal amb els principis de la carta d'Aalborg, va iniciar el corresponent procés per a la realització del diagnòstic socioambiental i el posterior Pla d'acció encaminat a la millora de la qualitat ambiental del municipi.

Des d'aleshores, el Fòrum ambiental de l'Eliana ha treballat,des d'un enfocament obert i participatiu, les qüestions de sostenibilitat municipal; a més, s'ha recolzat en altres actuacions que fomenten la participació ciutadana sota el nom de L'Eliana Cívica.

Com a continuïtat del procés d'Agenda 21 local, a finals de l'any passat des de la Regidoria de Medi Ambient es convocà un concurs per a la contractació d'una entitat externa que redactara l'Auditoria Ambiental de l'Eliana i recolzara el procés de participació emprés des del consistori.

L'organització IMEDES (Institut Mediterrani per al Desenvolupament Sostenible), vinculada a la Universitat de València, va resultar adjudicatària de l'anomenat contracte. IMEDES està constituït per un ampli equip de professionals de diverses disciplines que desenvolupen la seua activitat professional en el camp de la sostenibilitat, a través de diverses línies d'acció com són la formació, especialment amb el màster en Estratègies i Gestió Ambiental de la Universitat de València, la investigació científica i les tasques de consultoria per a entitats públiques i privades.

La proposta de treball aprovada, caracteritzada per una metodologia innovadora, es fonamenta en dues bases principalment: l'elaboració de l'auditoria socioambiental municipal i un complet Pla de participació. Aquest pla, mitjançant diferents línies d'acció com el disseny d'instruments de participació ciutadana, l'establiment de programes d'educació ambiental i de conscienciació de la població, la plena difusió social, la monitorització i avaluació del procés i la integració d'aquest amb altres nivells de l'Administració, assegura la màxima implicació de la població i les institucions en el procés d'Agenda 21 local de l'Eliana.