A un click!
Portal ciutadà
Perfil del contractant
Guia comercial
AEDL
Hacienda

Agenda 21

PASA

Amb la signatura de la Carta de les ciutats i pobles cap a la sostenibilitat (carta d'Alborg) i la constitució del Fòrum Agenda 21 en 1999, el municipi de l'Eliana emprengué el procés de canvi que es va concretar amb la posada en marxa de les diferents fases del projecte Agenda 21 local. Aquest compromís i iniciativa pionera ha vingut desenvolupant-se en primer lloc amb la realització d'una auditoria socioambiental i posteriorment amb l'elaboració del Pla d'acció socioambiental a partir de les conclusions derivades del diagnòstic socioambiental i del treball previ del Fòrum i del Pla de seguiment.


Vista la dinàmica de treball que ha seguit el municipi de l'Eliana dins del marc de l'Agenda 21 local, podem dir que l'Eliana ha apostat per la modernització i el desenvolupament sostenible, tot adaptant un canvi de cultura política ciutadana, que va sorgir amb la Cimera de la Terra a Rio de Janeiro en 1992. La trajectòria seguida en el consistori fins al moment ha sigut:

 

 

 

Què és el PASA?

 • Marc conceptual i objectiu

La primera vegada que es parla de Pla Acció fou en 1996 a Lisboa, on s'esdevingué la segona Conferència de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat. En aquest esdeveniment, a més de la revisió dels processos iniciats a trenta-cinc països europeus i l'intercanvi d'experiències i d'informació, es va crear un document de continuïtat de la carta d'Alborg, anomenat “De la carta a l'acció”.


La carta de Lisboa se centra en dotze punts orientats a aprofundir en el procés cap a l'elaboració de l'Agenda 21 local, amb un Pla d'acció a mitjà i llarg termini. Diu així:

Preparació del govern local per al procés de l'Agenda 21 local 

 Creiem que l'adopció de la Carta de pobles i ciutats europees cap a la sostenibilitat (carta d'Aalborg) és un dels millors punts de partida per al procés d'una Agenda 21 local.

 • Creiem que l'autoritat local hauria de ser el principal impulsor del procés de la Agenda 21 local.
 • Creiem que el procés de l'Agenda 21 local exigeix el compromís de l'autoritat local en la seua totalitat, tant si es tracta d'un poble, d'una ciutat o d'una comunitat rural.

Establiment d'estratègies per a comprometre la comunitat

 • Emprendrem consultes i formarem associacions amb els diversos sectors de la nostra comunitat per a crear sinergia a través de la cooperació.

Aproximació i planificació de l'Agenda 21

 • Intentarem posar la nostra casa en ordre tot implementant el principi de negociació exterior.
 • Acomplirem una sistemàtica planificació de l'acció per a passar de l'anàlisi a l'acció.

Eines de gestió de la sostenibilitat

Integrarem el desenvolupament medioambiental en el desenvolupament social i econòmic per a millorar la salut i la qualitat de vida dels nostres ciutadans.

 • Utilitzarem eines avançades per a la gestió de la sostenibilitat.

 Conscienciació i educació

 • Establirem programes per a conscienciar els nostres ciutadans, grups d'interés, i també polítics i funcionaris del govern local respecte dels temes de sostenibilitat.

Associació i cooperació entre autoritats

 • Guanyarem força mitjançant aliances entre autoritats, associacions, xarxes i campanyes.
 • Construirem aliances Nord-Sud i Est-Oest per al desenvolupament sostenible.
 • Avançarem de manera concertada amb la campanya de Pobles i ciutats europees sostenibles.

Lisboa, Portugal, 8 d'octubre de 1996


En relació amb tot el que s'ha exposat, la corporació municipal, conscient de la problemàtica ambiental mundial, en la representació que ostenta de la població del seu territori, assumeix la responsabilitat en relació amb els problemes ambientals esmentats de col·laborar activament en la seua resolució des de l'àmbit local. Per això, es proposa actuar des de les seues competències en la promoció d'un desenvolupament sostenible, que satisfaça les necessitats materials i humanes de la present generación sense comprometre la capacitat de les futures generacions per a satisfer les seues. Així, assumeix el compromís d'establir paulatinament en tots els seus àmbits d'actuació una sèrie de plantejaments i enfocaments progressivament més acords amb els objectius del desenvolupament sostenible.


D'aquesta manera, el Pla d'Acció Socioambiental és el document que defineix les directrius d'una política que respon al compromís de la corporació municipal per a actuar des de les seues competències en la promoció d'un desenvolupament sostenible.

Aquest Pla ha de permetre:

- Crear un marc referencial per al desenvolupament sostenible de la localitat.

- Establir estratègies ambientals integrades que permeten el compliment dels objectius d'una forma programada i possibilista.

- Potenciar la participació ciutadana i implicació dels agents socioeconòmics locals en el procés d'Agenda 21 local.

- Crear una eina de treball útil als responsables municipals.

- Integrar els principis de sostenibilitat reflectits en els diferents documents internacionals sobre desenvolupament sostenible.

- Establir prioritats d'actuació per a la millora contínua de la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes tot promovent criteris de sostenibilitat ambiental, social i econòmica.

Tot plegat, l'objectiu que persegueixen les actuacions empreses en l'àmbit del desenvolupament local sostenible en el qual s'insereix el procés d'Agenda 21 de l'Eliana en general, i en concret el present projecte, és desenrotllar un procés, basat en la participació social, que definesca línies estratègiques, programes i accions a curt, mitjà i llarg termini, que oriente les estratègies i gestió municipals sota criteris de sostenibilitat i eficiència ambiental. Per tant, l'Ajuntament de l'Eliana comptarà amb els instruments necessaris per a implementar i fer el seguiment de l'Agenda 21 local.

 • Metodologia de treball

La metodologia seguida per a l'elaboració del Pla d'Acció Socioambiental de l'Eliana s'ha estructurat dins del marc de l'Agenda 21 local.

D'aquesta manera s'han determinat, a partir de les conclusions del diagnòstic socioambiental de l'Eliana, en què s'interrelacionen els diferents aspectes socials econòmics i ambientals que configuren una radiografia del municipi, i les aportacions del treball del Fòrum, les directrius generals a partir de les quals s'ha desenvolupat, mitjançant l'execució de paquets d'actuacions prioritzades, polítiques socioambientals integrades encaminades a superar els dèficits detectats.

En tot aquest procés d'índole tècnica, han intervingut (a més dels diferents tècnics municipals implicats) les aportacions del Fòrum d'Agenda 21 de l'Eliana i de la ciutadania i finalment ha sigut validat i aprobat per la corporació política, que s'ha compromés a l'exjecució del Pla en els períodes establerts en aquest.
A continuació s'exposa un diagrama que representa la metodologia general de treball, en la qual s'estructura el procés d'elaboració del Pla d'Acció Socioambiental de l'Eliana dins del marc de l'Agenda 21 local: