A un click!
Portal ciutadà
Perfil del contractant
Guia comercial
AEDL
Hacienda

Tinença responsable d'animals domèstics

 

NORMES BÀSIQUES DE CONVIVÈNCIA

Com a bons amants dels animals hem de:

1. Comprendre que un animal de companyia no és una persona, per la qual cosa hem d'esforçar-nos en entendre i responsabilitzar-nos del seu comportament.

2. Educar la nostra mascota per a facilitar la convivència a casa i també al carrer.

3. Tractar els animals amb respecte i afecte.

4. Alimentar la nostra mascota, traure-la de passeig amb la freqüència que necessite, donar-li atenció veterinària.

5. Educar els altres amb el nostre exemple en el respecte envers els animals i les plantes.

 

La normativa municipal prohibeix dur els gossos solts així com abandonar els residus dels animals domèstics als espais públics destinats al trànsit de persones o a qualsevol zona verda municipal. L’ incompliment  d’aquesta prohibició pot comportar una sanció econòmica.

Si vostè té un gos i ja manté una conducta cívica: gràcies per col·laborar.

Si encara és dels que no arrepleguen els excrements del seu animal, li demanem que pense en els seus veïns. Només cal fer el següent:

 Eixir de casa amb una bosseta de plàstic

 Arreplegar els excrements del seu gos.

 Fer un nus a la bossa.

Dipositar-la a una paperera o al contenidor de residus orgànics més pròxim.

Actuant correctament, s’estalviarà una multa i, sobretot, contribuirà a evitar moltes queixes i a fer de l’Eliana un municipi més net i agradable.

 

ANIMALS ABANDONATS O PERDUTS

Es considera animal abandonat o errant, al que no duga cap identificació referent al seu origen o propietari ni vaja acompanyat de cap persona. En aquest supost, l'Ajuntament haurà de fer-se càrrec de l'animal i retindre'l fins que siga recuperat, cedit o, si generara un problema de salut o perill públic, finalment sacrificat.

Si l'animal duu identificació, s'avisarà el propietari i aquest tindrà, a partir d'eixe moment, un termini de deu dies per a recuperar-lo, abonant prèviament les despeses que haja originat la seua atenció i manteniment. Transcorregut aquest termini sense que el propietari haguera comparegut, l'animal s'entendrà que ha estat abandonat.

L'abandonament d'un animal es considera infracció molt greu, que podrà sancionar-se amb multa de 6.000 a 18.000 €.

(Arts. 17, 25 i 28 de la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, sobre protecció dels animals de compañia).

 

SERVEI DE RECOLLIDA I MANTENIMENT D'ANIMALS ABANDONATS O PERDUTS A L'ELIANA:

CENTRO CANINO RIBAMONTES / Tel. 625057425 / Polígono 19, parcelas 15 y 17.

46380 Cheste