castellano
Presentació
Consultes
Pla zonal
Sol·licitud de recollida de trastos
Punts verds
Guia en Pdf (2007)
+ Informació
HOME
 
· Fes clic aquí per a saber el que va i el que no va en cada contenidor ·

Què és

L’Ecoparc és un centre controlat de recollida selectiva de residus on els ciutadans particulars, de forma voluntària i pels seus propis mitjans, poden portar alguns residus què, per les seues característiques, tamany, perillositat, toxicitat... no poden ser dipositats a la xarxa ordinària de contrnidors per a ser reciclats.

Els Ecoparcs són infraestructures complementàries de la resta de serveis municipals de recollida selectiva que centralitzen la recollida de cert tipus de residus per a després separar-los i seleccionar-los, garantint que els nostres residus tindran, siguen els que siguen, una revalorització convenient.

   

En general, als ciutadans ens costa tindre consciència de que no només les indústries, les empreses... els grans productors generen residus perillosos, la composició dels quals, o la quantitat i el tamany, com ocurrix en el cas dels inerts, enderrocs..., en que es produeixen provoquen saturació dels abocadors o contenidors, inclús forts impactes sobre el medi ambient, a més de la perdua econòmica que suposa no recuperar-los ni utilitzar-los; també a casa nostra els hi generem  i el servei que oferix l’Ecoparc és l’únic què, d manera gratuïta, ens facilita la seua recollida i gestió. Hem dse pensar què, per exemple, en el cas dels residus domèstics provinents de reformes, remodelacions, xicotetes obres... es generen residus on es barren molts tipus de materials com ara enderrocs, terra, pedres, formigó, taulells, plàstics, algeb, ferros, fusta... difícilment separables per al seu reciclatge i posterior reutilització i que ens generen problemes a l’hora de desfer-nos correctament d’ells. Dipositar-los al contenidor de voluminosos ja sabem que va a suposar omplir-los i colapsar-los d’immediat i, ni parlem de la contaminació de sól, de les aigües, del paisatge que pot suposar abandonar-los en abocadors incontrolats! Les opcions són clares: si la quantitat és la comuna en la producció domèstica, l’ECOPARC és la nostra solució; si, per la qüestió que siga, la quantitat és molt superior, hauren de fer-nos càrrec llogant els serveis d’un contenidor a la porta de la nostra vivenda.

Quins residus admitix l'ECOPARC

L’Ecoparc que ens correspon admet voluminosos –mobles, llits, matalassos,...-, aparells elèctrics i  electrodomèstics; enderrocs, residus de materials de construcció domèstics; residus de jardineria; metalls; vidre, plàstic, paper, olis vegetals usats, mercurials, envasos lleugers... que corresponen als contenidors específics dels que hi disposa l’ECOPARC.

On està l'ECOPARC

L’ECOPARC està ubicat junt al Centre comercial “El Osito”, al carrer Tuéjar s/n i oferix el següent horari de servei:

· De dilluns a dissabte: de 8.00 a 20:00 hores.

L'ECOMÒBIL

L'ecomòbil complementa el servei dels ecoparcs fixos, acostant el servei de recollida als nuclis urbans de grans poblacions o en municipis sense ecoparc fix. Amb funcionament automàtic, o atés per un operari, rep fonamentalment residus domiciliaris amb components perillosos, que no han de ser dipositats al fem comú.

Calendari del servei itinerant del Consorci (a l'Eliana: junt al Mercat, de 8 a 14 hores)

El gestor de l'Ecoparc és el Consorcio Valencia Interior www.consorciovalenciainterior.com

El teléfon d'informació és 902 075 054.

 

Web: BemarNet