castellano
Presentació
Consultes
Pla zonal
Sol·licitud de recollida de trastos
Punts verds
Guia en Pdf (2007)
+ Informació
HOME
 
· Fes clic aquí per a saber el que va i el que no va en cada contenidor ·

Què són

Piles de tot tipus, tubs fluorescents, làmpares compactes i de baix consum, halògens, termòmetres, focus… són anomenats « mercurials » perquè contenen, entre d’altres substàncies perilloses, mercuri, tan verinós per als sers vius, per al ser humà, com per a l’entorn. Però, malgrat això, són elements quotidians a les nostres vides per la seua gran utilitat i , per tant, de gran consum, que es constituixen en potencialment perillosos quan, acabada la seua vida útil, no es  separen, recollixen i tracten adequadament.

Piles:

Les piles usades no són un residu més sinó que poden considerar-se com a un residu especial per tòxic i perillòs i per això no haurem de mesclar-les mai amb la resta de residus. Les xicotetes de botó són les més contaminants  –una sola pot arribar a contaminar 600.000 litres d’aigua o el que és el mateix, la mateixa quantitat que una família de 4 membres beurà al llarg de tota la seua vida-  però les alcalines, duradores i potents, les de petaca, les cilíndriques ..., encara que contaminen menys perquè contenen menys mercuri - encara que poden contaminar 175.000 litres d’aigua, l’equivalent al que beurà una persona durant tota la seua vida-, tenen gran perill perque se’n produixen en molta més quantitat que les de botó.

Les piles salines són les primeres que aparegueren al mercat. Els nostres iaios ja les utilitzaven i encara que tenen menys durada i potència, trau a compter perquè el seu contingut tòxic és molt baix.

Les piles “verdes”, ecològiques o “biopiles” comencen ara a comercilitzar-se i a penes contenen mercuri per la qual cosa haurien de SER NO NOMÉS UNA OPORTUNITAT SINÓ L’ALTERNATIVA.

   

Quan, una vegada esgotades, tirem les piles amb la resta de les deixalles, sobretot en la mateixa bossa d’orgànic i rebuig, estes van a parar a l’abocador i, amb el pas del temps, perdren el recobriment exterior i el seu contingut, principalment metalls pesants com el mercuri i el cadmi, se n’ix i acaba filtrant-se a la terra contaminant les aigües subterrànies que seran la via per a arribar fins als nostres aliments i, en general, a tots els sers vius.

El mercuri s’acumula a l’organisme, sobretot en la mèdul.la òsia i en el cervell, causant danys irreparables a mitjà i llarg termini en els seus –els nostres- teixits. En canvi, si fem la separació de les piles per a la seua recollida selectiva, estes seran portades a una planta especial de reciclatge on recuperaran els metalls pesants, el mercuri i la resta de materials que constituixen les piles com el plàstic, el vidre o la ferralla, revaloritzant-les.

Fluorescents:

Són làmpares de vapor de mercuri a baixa pressió d’ús extensíssim en la il.luminació de cases, insdústries i institucions perque són de menor consum energètic que altres tipus de làmpares i tenen una vida útil més llarga.

Els fluorescents que ens hi il.luminen a casa nostra, al treball... no són no només un tub de vidre sellat que fa llum. Contenen gas Argó i vapor de mercuri a baixa pressió amés d’altres elements como ara alumini, cadmi, plom, coure, crom, ferro, niquel, sodi, zinc, magnesi, bari...; extrems de plàstic – baquelita- o alumini; electrodes de tugsteno, ferro o niquel... per la qual cosa quan s’esgoten es fa imprescindible traslladar-los i dipositar-los allà on puguen ser tractats i reciclats correctament. D’un tub fluorescent s’aprofiten els extrems d’alumini, els components ferromagnètics, el vidre, els claus de llautó i  la « pols fosforosa » rica en metalls, tot enys l’aïllament dels extrems del tub, que són de baquelita.

   

Com és la seua recollida selectiva

Destí:
Planta de reciclatge de Mercurials de VAERSA en Bunyol.

Objectius a acomplir:
No tirar ni un sol “mercurial” a la bossa d’orgànic i rebuig. Per a això, dels 45 contenidors dels que disposaven, en tenim ara 56 “contenidors satèl.lits” adossats a un dels laterals dels de paper i cartró. Així mateix, els centres municipals com Poliesportiu, Ajuntament, edifici de Serveis Municipals, Centre Socio Cultural i Centre d’Informació Juvenil, disposen de contenidors per a la recollida selectiva de piles botó que es recolliran dos vegades al mes.

Qui s’encarrega:
De la recollida selectiva i el tractament dels nostres residus mercurials –tubs i làmpares fluorescents, de baix consum, piles, halògens, focus...- s’encarrega en l’Eliana, assignat per la Conselleria de Territori i habitatge, VAERSA que els trasllada dels dels punts de recollida al nostre municipi a la Planta de Residus Mercurials de Bunyol, per al seu reciclat i obtenció de mercuri líquid que podrà ser després reutilitzat.

Altres modalitats de recollida de mercurials  

Telèfon gratüit de VAERSA : 900 10 18 36

Fluorescents i làmpares : en caixes especials en els següents comerços:

+ Centre comercial « El Osito »
+ Centre de Coordinació d’Emergències
+ Electricidad Alfredo S.L.
+ Electricidad Güaita
+ Juan Carlos Arroyo Mayorga
+ Red Electrica de España S.A.

Per a pensar i practicar

Hauríem de passar d’ “USAR I TIRAR” a “USAR MENYS I RECICLAR” perquè, a hores d’ara, es fa ben poc: si la normativa europea fixa en el 60% la recollida i el reciclatge dels mercurials, en Espanya només arribem al 20% del total que hi produïm.

Aprofitem al màxim la llum natural que ne tenim molta i moltes hores i, a més a més, és devades. Pujar persianes i descórrer cortines és guanyar-li hores al sol. El consum elèctric que genera una pila és 450 vegades més car que el de la xarxa elèctrica.

Reviseu si algun espai de casa vostra o del treball té un excés d’il.luminació elèctrica i...deixeu sols allò necessari.

Podem emmagatzemar a casa o al treball en grans pots reciclats de vidre, plàstic o llauna del piles usades fins que tingam una quantitat suficient per a portar-les al seu contenidor. S’estalviarem molts viatges i resultarà més senzill.

Usem piles per a tot - joguines, ràdios, mòbils, càmeres de video i fotografia, comandaments a distància, bàscules, rellotges, calculadores, llanternes, ...- així és què hauríem d’apostar fort per:

· Joguines més naturals, menys tòxiques i més creatives i participatives.

· Conectar els aparells a la xarxa eléctrica.

· Utilitzar xicotets aparells carregables amb llum solar.

· Usar piles recarregables què, malgrat que amb components contaminants i un poc més cares, poden reutilitzar-se més de 500 vegades amb el consegüent estalvi i disminució d’abocament de piles al medi ambient.

·Usar les piles botó de liti que no contenen ni cadmi ni mercuri i no les de mercuri.

·Usar les piles “verdes” o les salines i no les alcalines.

PEL BÉ DE TOTS I DEL MEDI AMBIENT, NO TIREM ELS MERCURIALS AL FEM!

 

Web: BemarNet