castellano
Presentació
Consultes
Pla zonal
Sol·licitud de recollida de trastos
Punts verds
Guia en Pdf (2007)
+ Informació
HOME
 
· Fes clic aquí per a saber el que va i el que no va en cada contenidor ·

Què són

Les restes vegetals són el resultat de les podes públiques i privades d’arbres, gespa tallada, neteges de jardins i solars, manteniment de jardins…i, per les característiques del nostre municipi, les produïm en grans quantitats i requerixen d’una gestió eficaç i específica però també alternativa a les tècniques de destrucció i dipòsit en els abocadors emprades fins a fa poc que, lluny de valoritzar este tipus de restes, el convertien en residu i com  a tal l’eliminaven amb la seua pèrdua o els perjudicis ambientals que es pugueren causar.

   

Per a aconseguir esta revalorització, en el nostre cas intervenen les empreses dedicades a l’aprofitament integral de la “biomassa” que en la seua Planta de reciclatge reb, selecciona les nostres restes vegetals per productes, els empaqueta i els somet a dos tipus diferent de tractament – un triturat greuller de les fibres vegetals amb el que s’obtindrà un producte útil per a la restauració de sols forestals degradats, empobrits... i un triturat prim que s’aprofitarà per a fer compost també d’ús forestal, tornant així les nostres restes vegetals de nou a un mercat cada vegada amb més demanda de productes naturals procedents del tractament del ”verd” per a energies alternatives, nutrients naturals per a cultius, compostatge...

Les dades pràctiques

Any Kg x habitant i dia Tones Habitants
2006 1,07 6.287 16.121
2007   6.263  
2008 0,99 5.957 16.549
2009 0,93 5.637 16.552
2010 0,47 2.855 16.738

 

Any Kg x habitant i dia Tones Habitants
1999 0,030 218 19.739
2003 0,159 1.232 21.177
2004 0,138 1.088 21.539
2005 0,131 1.045 21.813

La graella de dades ens indica un creixement a penes perceptible en un període de cinc anys –de 0’49 a 0’73- de kilos per persona i dia, la qual cosa indica la estabilització com a característica en la nostra generació de restes vegetals, encara que sempre en augment com indiquen la resta de columnes. I és què generem molta quantitat de restes vegetals i esta dependix de massa factors i agents - el tipus de jardí o d’arbres elegits, la periodicitat en el manteniment dels jardins, les temperatures, les pluges, el reg, l’estacionalitat...com per a poder palntejar-nos controlar la redució de la generació de restes vegetals. Per això la qüestió més important per a nosaltres ha de ser, en canvi, garantir que tota esta massa vegetal no es desperdicie, convertint-se en un residu inservible.

Com és la nostra recollida selectiva

Destí: Una planta autoritzada per al tratament de restes vegetals.

Objectius a acomplir:
Garantir que no es desperdicien les nostres restes vegetals i que no es convertixen en agents de contaminació ambiental per mitjà d’una gestió eficaç amb una freqüència en la recollida d’una vegada a la setmana en cada punt i en tot el terme municipal, prestant-se el servei complet entre dilluns i dimarts en temporada baixa i entre dilluns, dimarts i dimecres en temporada alta.

Qui s’encarrega:
L’empresa ENRIQUE DESCO S.L. recollix les nostres restes vegetals i els trasllada a una planta autoritzada per al seu tractament i revalorització

NORMES DE PRESENTACIÓ DE LES RESTES VEGETALS

Només en la porta del domicili el dia de recollida indicat.

Presentar en bossa tancada i/o en fardells lligats de fins a 1 metre i 15 kilos de pes.

Per a pensar i practicar

Una alternativa possible: el Compostatge en casa

El compostatge és un procés natural durant el qual sometem la nostra producció de residus orgànics domèstics a una sèrie de transformacions al final de les quals obtindrem un producte, el compost, que és un adob orgànic de gran qualitat que ens permet fertilitzar la terra del nostre jardí, del nostre hort familiar, sense l’ús de químics que contaminen de nitrats els acuifers, i millorar l’estructura del sól per aport de minerals com ara el nitrògen, el potasi, el fòsfor entre altres, que compensen les perdues que produïm els propis humans amb les nostres activitats agressives.

Però com que no totes les restes vegetals que generem poden compostar-se en casa, es fa necessària la intervenció de plantes de compostatge industrial – per a tractar les de gran tamany com, per exemple, el resultat de podes d’arbres públics i de jardins privats.

Fer compostatge en casa:

· Permet reduir un 30% les restes verdes del nostre jardí.

· Reduix el percentatge total de la recollida selectiva municipal i abarata el seu tractament.

· No ocupa els contenidors d’orgànic i rebuig.

· Fa més cómoda i fàcil la recollida selectiva de les restes de cuina que es gasten a casa nostra i que no cal dipositar a cap contenidor.

· No ens cal comprar adobs per al jardí i l’hort familiar.

Fer compost és reproduir allò que passa a la natura: les restes vegetals i les que li afegim procedents d’aliments es van degradant descomposant-se i transformant-se en altre producte que les plantes  puguen assimilar. I això ja el coneixien i l’aplicaven els nostres iaios – i els iaios dels seus iaios...- quan en “el femer” domèstic que hi havia a totes  les cases mesclaven les caguerrites de les gallines, dels conills, dels porcs, de “l’aca” i el burro... amb les restes de la collita de l’hort, dels fruiters, de les mondes del menjar de casa o els aliments fets malbé...

“Recepta” per a fer compost:

· Baix, una base de grava i branquetes menudes que serviran de drenatge.

· Damunt apilarem successivament una capa d’uns 10-15 cm. d’allò a compostar i una altra d’1-2 cm. de terra o altre compost natural fresc, fins a omplir del tot el compostador.

Què podem compostar?:

Les deixalles normals d’una casa, restes crudes de verdures i fruites; posos de café; bossetes d’infusions, llevant la grapa del paper; flors, plantes i fulles marcides; cendra de fusta natural; closques d’ou esclafades; restes de poda d’arbuts i matolls trossejats; gespa tallada; restes de collita de l’hort i dels arbres fruiters no aprofitables i, en menys quantitat, paper de cuina, tovallons i mocadors de paper; paper de diari sense color i cartró prim i ondulat; serradures de fusta natural...

RECORDAR SEMPRE QUE:

"LES RESTES VEGETALS NO SÓN RESIDUS. SÓN RECURSOS. NO LES TIRES ALS CONTENIDORS."Web: BemarNet