PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA

Ajuntament de l'Eliana

Benvingut al Portal de la Transparència de l'Ajuntament de l'Eliana.
L'Ajuntament de l'Eliana posa a disposició dels ciutadans informació sobre la seua gestió i actuacions, per millorar el bon govern, la qualitat dels serveis i l'eficiència municipal.


A) INFORMACIÓ SOBRE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL

Pots trobar informació organitzativa i institucional de l'Ajuntament, càrrecs electes, personal municipal, règim de retribucions, organització i patrimoni municipal.

A1.- Informació sobre els càrrecs electes i el personal de l'Ajuntament

1. Informació de l'alcalde i els regidors
2. Agenda de l'alcalde
3. Relació de Llocs de Treball (RLT)
4. Càrrecs de confiança
5. Oferta Pública d'ocupació

A2.- Informació sobre l'organització i el patrimoni de l'Ajuntament

6. Òrgans de govern i funcions
7. Dades bàsiques d'òrgans descentralitzats
8. Agenda Local 21 o Pla Estratègic municipal
9. Relació de vehicles oficials
10. Inventari de Béns i drets de l'Ajuntament

A3.- Informació sobre normes i institucions municipals. Es publica la següent informació dels Òrgans de Govern Municipals:

11. Ordre del dia dels Plens Municipals
12. Actes dels plens municipals
13. Vídeos dels Plens Municipals
14. Codi ètic de bon govern
15. Resolucions judicials

B) RELACIONS AMB ELS CIUTADANS I LA SOCIETAT

L'Ajuntament està en permanent interacció amb els ciutadans mitjançant els diferents mecanismes de participació representativa i directa, les seues polítiques d'atenció a la ciutadania, així com a través de la seua seu electrònica.

B1. Característiques de la pàgina web de l'Ajuntament

16. Portal de Transparència
17. Cercador intern

B2. Informació i atenció al ciutadà

18. Mapa del Web
19. Preguntes ciutadanes
20. Catàleg general de serveis
21. Catàleg de procediments administratius
22. Talls de trànsit i/o incidències
23. Situació ambiental

B3.- Grau de compromís envers la ciutadania

24. Consells municipals
25. Pressupostos Participatius i propostes ciutadanes
26. Carta de Serveis Municipals
27. Enquesta sobre prestació de serveis

C) TRANSPARÈNCIA ECONOMICOFINANCERA

Consulta la informació comptable i pressupostària de l'Ajuntament, les seues possibles modificacions i altres dades econòmiques i financeres d'interès.

C1.- Informació comptable i pressupostària

28. Pressupostos
29. Modificacions pressupostàries
30. Informes sobre l'estabilitat pressupostària
31. Autonomia fiscal
32. Estabilitat pressupostària

C2.- Transparència en els ingressos, despeses i deutes municipals. Es publiquen els següents indicadors, relacionats amb els ingressos i despeses:

33. Ingressos fiscals, despesa i inversió per habitants
34. Període mitjà de cobrament
35. Mesures relatives a la lluita contra la morositat
36. Deute públic municipal

D) TRANSPARÈNCIA EN LES CONTRACTACIONS I COSTOS DELS SERVEIS

Informació relativa a les contractacions d'obres, serveis i subministraments.


E) TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIES D'URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I MEDI AMBIENT

Consulta la informació d'interès en matèria d'urbanisme, plans d'ordenació urbana, normativa i principals obres públiques.

E1.- Plans d'ordenació urbana i convenis urbanístics

41. Pla general d'ordenació urbana (PGOU)
42. Polítiques i programes relatius al medi ambient
43. Estudi relatiu a l'impacte ambiental, paisatgístics i avaluació de riscos relatius als elements mediambientals
44. Modificacions aprovades del PGOU
45. Convenis urbanístics i les actuacions urbanístiques en execució
46. Informació sobre els usos i destinacions del sòl

E4. Obres públiques, urbanisme i infraestructures

52. Obres d'infraestructura que estan en curs
53. Obres d'infraestructura realitzades, i/o aprovades pendents d'execució
54. Inversió d'infraestructures per habitants
55. Proporció d'ingressos per habitant

F) INDICADORS LLEI DE TRANSPARÈNCIA

Garantir tant el compliment de la legislació actual com uns estàndards de qualitat i accessibilitat de la informació.

F1.- Planificació i organització de l'Ajuntament

56. Plans i programes anuals i plurianuals
57. Organigrama
58. Órgans d'assesorament jurídic i de la intervenció

F2.- Contractes, convenis i subvencions

59. Contractes formalitzats
60. Modificacions dels contractes formalitzats
61. Contractes menors formalitzats
62. Estadistíques sobre el percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats
63. Relació dels convenis subscrits
64. Subvencions i ajudes públiques concebudes

F3.- Alts càrrecs de l'Ajuntament i Entitats participades

65. Retribucions i indemnitzacions percebudes pels Alts càrrecs
66. Registre dels interessos d'Activitats i béns d'Alts càrrecs

F4.- Informació econòmica i pressupostària

67. Relació d'immobles
68. Pressupostos de l'ajuntament
69. Compte anuals i comptes generals
70. Informes d'auditoria de comptes i/o els de fiscalització