PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA

Ajuntament de l´Eliana

Benvingut al Portal de la Transparència de l'Ajuntament de l'Eliana.
L'Ajuntament de l'Eliana posa a disposició dels ciutadans informació sobre la seua gestió i actuacions, per millorar el bon govern, la qualitat dels serveis i l'eficiència municipal.

A. ÀMBIT POLÍTIC I CORPORATIU

Pots trobar informació organitzativa i institucional de l'Ajuntament, càrrecs electes, personal municipal, règim de retribucions, organització i patrimoni municipal.

A2. Govern i Direcció

A2.1. Noms de responsables
A2.3. Funcions
A2.4. Currículum actualitzat
A2.5. Correu electrònic
A2.7. Retribucions.
A2.8. Dietes, despeses de viatge i despeses bestretes d´òrgans de govern i departaments.
A2.9. Indicació del règim de dedicació
A2.10. Indemnitzacions i pensions per l´abandonament dels alts càrrecs.
A2.11. Declaracions anuals de béns i activitats
A2.12. Règim d´incompatibilitats i indicació de l´òrgan responsable del seu control
A2.14. Relació nominal de càrrecs de confiança
A2.15. Estadístiques d´evolució temporal dels càrrecs de confiança
A2.16. Import de les retribucions dels càrrecs de confiança
A2.17. Adscripcions polítiques
A2.18. Nombre i composició dels grups polítics (parlamentaris, municipals, etc.)
A2.19. Assignació pressupostària dels grups (parlamentaris, municipals, etc.)
A2.21 Currículum dels càrrecs de confiança

A3. Informació rellevant i Bon Govern

A3.1 Pla o programa general de l'entitat
- A3.1.1. Pla d´acció socio ambiental
- A3.1.2. Pla de mobilitat
- A3.1.3. Pla d´incendis
 
A3.2. Pla o Programa de cada departament o interdepartamental de l´entitat
A3.3 Decisions òrgans de govern
- A3.3.1. Actes del ple
- A3.3.2. Actes de la junta de govern
 
A3.4. Avantprojectes i projectes de llei i reglaments
A3.5. Directrius, instruccions, acords, circulars i respostes a consultes amb efectes jurídics
A3.6. Dictàmens d´òrgans consultius sobre iniciatives de regulació jurídica la iniciativa de les quals corresponga a l´entitat
A3.7. Memòria d´anàlisi d´impacte normatiu (RD 1083/2009, de 3 de juliol).
A3.8 Documents en període d'informació pública durant la seua tramitació
- A3.8.1. Contractació pública
- A3.8.2. Recursos humans
- A3.8.3. Subvencions
- A3.8.4. Projectes de reglaments i ordenances en tràmit
 
A3.9. Codi de bon govern o codi ètic
A3.10. Règim sancionador en matèria de bon govern
A3.11. Existència d´un òrgan responsable de Bon Govern
A3.12. Publicació de les normes de transparència

B. RELACIONS AMB ELS CIUTADANS

L'Ajuntament està en permanent interacció amb els ciutadans mitjançant els diferents mecanismes de participació representativa i directa, les seues polítiques d'atenció a la ciutadania, així com a través de la seua seu electrònica.

B1. Portal de transparència i web

B1.1. Portal de transparència o secció equivalent
B1.2. Referència a l´última actualització
B1.3. Dades actualitzades
B1.4. Estadístiques d´accés: 2824 visites
B1.5. Horaris
B1.6. Preus i import de taxes.
B1.7. Espai web per a associacions i grups d´interès
B1.8. Espai web per als grups polítics
B1.9. Reutilització de dades quantitatives.
B1.10. Reutilització de documents.
B1.11. Mapa del web (accessibilitat)
B1.12. Cercador intern (accessibilitat)
B1.13 Intuïtivitat (accessibilitat)
B1.14. Claredat del llenguatge
B1.15. Certificació de la transparència

B2. Informació i atenció a la persona interessada

B2.1 Guia de procediments i tràmits
- B2.1.1 Normativa legal
- B2.1.2 Seu electrònica
 
B2.2 Possibilitat de realització de tràmits en línia
B2.3. Possibilitat seguiment de l´estat dels tràmits
B2.4 Existència de bústia de l´usuari o equivalent
B2.5 Justificant de recepció dels missatges a la bústia de l´usuari
B2.6. Resposta als missatges rebuts a través de la bústia

B3. Grau de compromís amb la ciutadania

B3.1 Carta de Serveis
B3.2 Informes de diagnòstic
B3.3 Planificació
B3.4 Qualitat i avaluació de serveis
B3.5 Dades estadístiques
B3.6 Atenció presencial / on-line. Oficines d´Atenció a la Ciutadania: Estadístiques d´atenció presencial i consultes on-line

B4. Dret a la informació

B4.1. Normativa reguladora del dret d´accés a la informació pública
B4.2. Descripció del dret d´accés a la informació i el seu exercici
B4.3. Límits al dret i criteris de ponderació de l´interès públic
B4.4. Dades i manera de contacte amb la unitat d´informació

C. RECURSOS

Consulta la informació comptable i pressupostària de l'Ajuntament, les seues possibles modificacions i altres dades econòmiques i financeres d'interès.
Coneix la informació actualitzada sobre contractació i dades relatives als convenis subscrits i les subvencions concedides.

C1. Ingressos i despeses

C1.1. Resum executiu del pressupost
C1.2. Pressupostos complets
C1.3. Estat d´execució per trimestre
C1.4. Modificacions pressupostàries
C1.5. Estabilitat pressupostària
C1.6 Indicadors de superàvit / dèficit
C1.7 Informe costos / rendiments dels serveis
- C1.7.1 Costos activitats conmemoració dia internacional de la dona
C1.8 Comptes anuals
C1.9 Resum executiu dels comptes anuals
C1.10 Informe d´Intervenció i Auditoria de Comptes
C1.11 Finançament (variant de comptes anuals)
C1.12 Indicadors d´Eficiència i / o Eficàcia
C1.13 Dades per habitant
C1.14 Període mitjà cobrament / pagament

C2. Deutes de l'entitat

C2.1 Deute públic
C2.2 Evolució del deute
C2.3 Endeutament relatiu
C2.4 Deute financer
C2.5 Deute per habitant (integrants en altres organitzacions.)

C4. Recursos Humans

C4.1 RLT
C4.2 Oferta pública d´ocupació
C4.3 Procés de Selecció del personal
C4.4 Percepcions econòmiques

C5. Patrimoni

C5.1 Inventari Béns i Drets
C5.2 Relació d´Immobles
C5.3 Vehicles oficials
C5.4 Béns especials

D. URBANISME I OBRES PÚBLIQUES

Consulta la informació d'interès en matèria d'urbanisme, plans d'ordenació urbana, normativa i principals obres públiques.


E. MESURES TRANSVERSALS I OBLIGACIONS DERIVADES DEL PROCÉS D'ACREDITACIÓ

Garantir tant el compliment de la legislació actual com uns estàndards de qualitat i accessibilitat de la informació.

E1. Mesures transversals

E1.1 Comprensibilitat de la informació. En general, la informació està disponible d´una manera clara, estructurada i comprensible per als interessats
E1.2 Fàcil accés. En general és fàcil i senzill accedir a la informació
E1.3 Gratuïtat de l´accés. L´accés a la informació és gratuït
E1.4 Notícies d´interès. Es publiquen notícies amb informació el coneixement de les quals siga rellevant per garantir la transparència de la seua activitat
E1.5 Adaptació a persones amb discapacitat
E1.6 Utilització d´un llenguatge no sexista

E2. Obligacions derivades del procés d'acreditació


Contacto


Ajuntanent de l'Eliana

Pl. País Valencià, 3

46183 L´Eliana (València)

Email : webmaster@leliana.es

Web : www.leliana.es